Regulamin rejestracji i uczestnictwa w konferencji naukowej
Nauka i Nowości Technologiczne w Okulistyce 2024

 1. Konferencja Nauka i Nowości Technologiczne w Okulistyce 2024 zwana w dalszej części Konferencją odbędzie się 13 września 2024 roku w formule online.
 2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” z siedzibą w Poznaniu (60-836) przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B, Ministerstwo Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie (00-529) przy ulicy Wspólnej 1/3, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (10-719) przy ulicy Michała Oczapowskiego 2 International AI in Ophthalmology Society  oraz  International AI in Ophthalmology Society.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Konferencja adresowana jest do lekarzy, optometrystów, informatyków oraz studentów, którzy zamierzają związać się zawodowo z okulistyką lub optometrią oraz informatyką.
 5. W Konferencji mogą brać udział przedstawiciele sponsorów. Ich uczestnictwo w Konferencji szczegółowo określają odrębne uregulowania.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: innowacjeokulistyczne.pl
 7. W ramach Konferencji odbędą się sesje wykładowe, których szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie Konferencji.
 8. Organizator dopuszcza możliwość pojawienia się treści reklamowych/promocyjnych w trakcie trwania Konferencji.
 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest dokonanie rejestracji na podanej przez Organizatora stronie internetowej.
 2. W celu dokonania rejestracji uczestnik uzupełnia formularz rejestracyjny następującymi danymi: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, kraj pochodzenia oraz zawód (kraj pochodzenia oraz zawód jako dane jedynie do celów statystycznych).
 3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 4. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Konferencji wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora:
  Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” z siedzibą w Poznaniu (60-836) przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B. Z Administratorem Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@okulistyka21.pl.
 6. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konferencji, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
 7. Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji.
 1. Uczestnictwo w Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Konferencji systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Urządzenie końcowe,
  3. Zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo, itp.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Konferencji. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji.
 4. Organizator Konferencji, odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
  2. Niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
  3. Niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystanego przez uczestnika Konferencji w celu wzięcia udziału w Konferencji,
  4. Wady sprzętu komputerowego uczestnika Konferencji,
  5. Brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnik Konferencji,
  6. Inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
 1. Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści Konferencji jest kategorycznie zabronione.
 2. Treści prezentowane są przez właścicieli praw autorskich osobiście lub za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
 3. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

keyboard_arrow_up
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.